Phê duyệt hồ sơ giao khoán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 661

 

Số hồ sơ:

T-BDI-063558-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Phát triển lâm nghiệp Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Lâm nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục Phát triển lâm nghiệp

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Phê duyệt

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giao khoán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 661 tại Văn thư của Chi cục Phát triển lâm nghiệp.

2.

Bước

2:

Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ.

3.

Bước

3:

Kiểm tra hồ sơ, nếu không đạt đề nghị bổ sung nếu đạt thì lập biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Chi cục Phát triển lâm nghiệp.

 

4.

Bước

4:

Chi cục trình hồ sơ lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký quyết định phê duyệt hồ sơ.

5.

Bước

5:

Thông báo Tổ chức, cá nhân đến nhận hồ sơ hoàn chỉnh tại Văn thư của Chi cục Phát triển lâm nghiệp.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Tờ trình xin phê duyệt

2.

- Văn bản thống nhất đề nghị của UBND cấp huyện

3.

- Thuyết minh thiết kế kỹ thuật, các biểu tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật , danh sách tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán

4.

- Bản đồ giao khoán

Số bộ hồ sơ: 07 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC (3)

  • Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/07/1998
  • Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/07/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

 

   Thời tiết