Thanh lý dự án đầu tư

Thông tin

Lĩnh vực

Đầu tư tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm XTĐT - Sở Kế hoach và Đầu tư

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

6 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thời hạn thanh lý được kéo dài nhưng không quá 12 tháng.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư tiếp nhận hồ sơ giải thể, Giấy chứng nhận đầu tư và xoá tên khỏi sổ đăng ký kinh doanh (nếu thanh lý gắn với giải thể doanh nghiệp).

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

1. Nhà đầu tư thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư, làm thủ tục thanh lý dự án đầu tư và nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư

Bước 2:

2. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư tiếp nhận hồ sơ thanh lý và Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp thanh lý gắn với giải thể tổ chức kinh tế thì xoá tên tổ chức kinh tế khỏi sổ đăng ký

Bước 3:

 

Bước 4:

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Thông báo về việc thanh lý;

2

Giấy chứng nhận đầu tư.
3  
4  
5  
6  
7  

Số bộ hồ sơ                 01 bộ,

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
   
   
   
   
   
   
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết