Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Khi mất)

Thông tin

Lĩnh vực

Thành lập và hoạt động hợp tác xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí ĐKKD:
20.000 đồng
 Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành sử đổi bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, HTX phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi HTX đã đăng ký kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp.
Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo, nếu HTX không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bước 2:

Người đại diện theo pháp luật của HTX hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn.
Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ
- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại.

Bước 3:

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho HTX

Bước 4:

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .

2

- Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp
 3 - Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận ĐKKD của hợp tác xã hoặc bản in ba số báo đã đăng thông báo.
   
   
   
   

Số bộ hồ sơ                 01 bộ,

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
   
   
   
   
   
   
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết