Giải quyết khiếu nại lần đầu.

Số hồ sơ:

T-BDI-066693-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Thanh tra tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Thanh tra Giải quyết khiếu nại tố cáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Thanh tra tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên bước

Mô tả bước

 

1.

Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại

Công dân viết đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh và gửi đến Thanh tra tỉnh tại 62A đường Diên Hồng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

2.

Bước 2: Thụ lý đơn

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, phải thụ lý để giải quyết; trường hợp không thụ lý giải quyết thì nêu rõ lý do.

 

3.

Bước 3: Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại; thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại.

Người được giao thụ lý giải quyết khìếu nại, trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

Cơ quan giải quyết thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền lợi ích liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại. Khi gặp gỡ, đối thoại, đại diện cơ quan giải

 

 

 

quyết nêu rõ nội dung cần đối thoại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình.

Việc gặp gỡ, đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia; tóm tắt kết quả về những nội dung đã đối thoại, có chữ ký của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do.

Trong quá trình xem xét giải quyết khiếu nại, cơ quan giải quyết tiến hành thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại.

4.

Bước 4: Ra quyết định giải quyết khiếu nại

Chánh Thanh tra tỉnh ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và gửi quyết định cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan quản lý cấp trên.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại.

2.

Các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại

3.

Giấy ủy quyền khiếu nại ( trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn khiếu nại;

Quyết định số 1131/2008/QĐ-T...

 

Yêu cầu

 

Nội dung

- Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.
- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 1 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ.
- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn, thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.
- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.
- Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết.

Văn bản qui định

Nghị định số 136/2006/NĐ-CP

 

 

   Thời tiết