Đăng ký xác nhận là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.

Số hồ sơ:

T-BDI-054528-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, tiền lương, tiền công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Văn bản xác nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định .

2.

Bước 2

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị xác nhận là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ tại văn thư của Sở.

3.

Bước 3

Hồ sơ được chuyển đến Phòng Lao động- Tiền lương-Bảo hiểm xã hội để xem xét :

-  Nếu đầy đủ, hợp lệ : Vào sổ theo dõi, trình Lãnh đạo Sở ký.

-  Nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ : Thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung (điện thoại hoặc công văn).

4.

Bước 4

Văn thư gửi văn bản xác nhận cho doanh nghiệp.

 

Hồ sơ

 

 

Thành phần hồ sơ

1.

Công văn đề nghị xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.

2.

Danh sách trả lương của doanh nghiệp (có cột giới tính người lao động).

Số bộ hồ sơ:

01 (bộ) gồm: 01 Công văn; sổ và tờ khai theo số lượng người lao động.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Công văn đề nghị xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.

Thông tư số 03/LĐTBXH-TT ngày...

       

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết