Đề nghị công nhận làng nghề

 

Số hồ sơ:

T-BDI-155557-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - huyện


Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phát triển Nông thôn

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND huyện, thành phố

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

phòng Kinh tế, phòng Công Thương các huyện, thành phố

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ từ UBND các phường, xã

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Tờ trình, biên bản đề nghị công nhận làng nghề


Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

UBND xã, thị trấn tiến hành họp dân, xem xét tiêu chí và lấy ý kiến về việc đề nghị công nhận làng nghề.

2.

Bước

2:

UBND xã, thị trấn lập tờ trình, gửi hồ sơ kèm theo đề nghị UBND huyện xem xét trình cấp có thẩm quyền công nhận làng nghề.

Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế/ Công thương có văn bản yêu cầu UBND xã, thị trấn bổ sung, hoàn chỉnh.

3.

Bước

3:

UBND huyện chỉ đạo Phòng chuyên môn kiểm tra, lập biên bản và làm tờ trình gửi hồ sơ đến Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh công nhận làng nghề.


Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Biên bản họp dân.

2.

- Tờ trình của UBND xã, thị trấn.

Số bộ hồ sơ: 01(bộ).


Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện TTHC:

Không


Căn cứ pháp lý của TTHC (3)

Bộ(2)

  • Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triên ngành nghề nông thôn
  • Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triên ngành nghề nông thôn

Tỉnh(1)

  • Quyết định số 131/2005/QĐ-UBND ngày 13/12/2005 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định công nhận làng nghề TTCN

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết