Giải quyết khiếu nại lần hai

Thông tin

Lĩnh vực

Thanh tra

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Chánh Thanh tra tỉnh; Phòng Thanh tra Xét khiếu tố và các Phòng trực thuộc Thanh tra tỉnh có liên quan

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại

Công dân viết đơn tố cáo, phản ảnh và gửi đến Thanh tra tỉnh tại 62A đường Diên Hồng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.Người tố cáo gửi đơn tố cáo đến Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh. Trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo. Trong trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo.

Bước 2: Thụ lý đơn khiếu nại

Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo, đơn tố cáo được thụ lý giải quyết

Bước 3: Thẩm tra, xác minh vụ việc khiếu nại

Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định về việc tiến hành xác minh nội dung tố cáo. Người giải quyết tố cáo có quyền và nghĩa vụ sau:
+ Yêu cầu người tố cáo cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo.
+ Yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về hành vi bị tố cáo.
+ Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo.
+ Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Ra quyết định giải quyết khiếu nại

Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kết luận về nội dung tố cáo, xác định trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với người vi phạm

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo

2

Các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung tố cáo

Số bộ hồ sơ                   01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn khiếu nại;

Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Người tố cáo phải gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo. Trong trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận phải ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo.

Luật khiếu nại tố cáo 1998

2

 Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới.
Thanh tra tỉnh tiến hành việc xác minh, kết luận nội dung tố cáo và kiến nghị các biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh khi được giao.

Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

   Thời tiết