Thay đổi người tham gia đại diện ngoài tố tụng

Thông tin

Lĩnh vực

Trợ giúp pháp lý

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Các cơ quan tiến hành tố tụng.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính
- Quyết định thay đổi người thực hiện đại diện ngoài tố tụng; - Thông báo về việc thay đổi người đại diện ngoài tố tụng.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Người được trợ giúp pháp lý nộp đơn yêu cầu thay đổi người tham gia đại diện ngoài tố tụng cho Trung tâm hoặc Chi nhánh của Trung tâm để thụ lý vụ việc;

Bước 2:

Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm xem xét và ra Quyết định cử người tham gia đại diện ngoài tố tụng ;

Bước 3:

  Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm ra Quyết định thay thế người tham gia đại diện ngoài tố tụng và thông báo cho người được trợ giúp pháp lý, người bị thay thế người và người thay thế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị thay đổi người tham gia đại diện ngoài tố tụng (bản chính);

2

Giấy tờ chứng minh cần thiết phải thay đổi người đại diện ngoài tố tụng (nếu có);

3

 

4

 

5

 

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


   Thời tiết