Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên

Thông tin

Lĩnh vực

Trợ giúp pháp lý

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị thay đổi , bổ sung hợp đồng cộng tác của cộng tác viên, Giám đốc Trung tâm hoặc Trưởng Chi nhánh được Giám đốc Trung tâm uỷ quyền tiến hành thanh lý hợp đồng và ký hợp đồng mới với cộng tác viên; - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, Nếu Giám đốc Trung tâm hoặc Trưởng Chi nhánh không đồng ý thay đổi , bổ sung hợp đồng cộng tác thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho cộng tác viên.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc chi nhánh của Trung tâm với cộng tác viên; Văn bản trả lời không đồng ý thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác; Thanh lý hợp đồng cộng tác.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Cộng tác viên đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác;

Bước 2:

Giám đốc Trung tâm hoặc Trưởng Chi nhánh được uỷ quyền thanh lý hợp đồng trước đây và ký hợp đồng mới, nếu không đồng ý thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Nếu Cộng tác viên không đồng ý thì chấm dứt hợp đồng cộng tác hoặc thông báo cho Trung tâm chấm dứt hợp đồng;

Bước 3:

  Giám đốc Trung tâm hoặc trưởng Chi nhánh được Giám đốc Trung tâm uỷ quyền thoả thuận về việc thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác (bản chính)

2

Hợp đồng cộng tác trước đây (bản chính);
3   Thẻ cộng tác viên (bản chụp)

4

 

5

 

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


   Thời tiết