Thông báo về người nước ngoài đến làm việc

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và Xã hội

Lao động ngoài nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Lao động Thương binh và xã hội

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

7 ngày, trước ngày dự kiến người nước ngòai đến làm việc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Lưu hồ sơ

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Khi người nước ngoài đến làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp và một số cụm công nghiệp được UBND tỉnh giao quản lý từ 10 ngày liên tục trở lên hoặc 30 ngày cộng dồn trong 1 năm thì Người sử dụng lao động hoặc phía đối tác VN phải thông báo bằng văn bản về người nước ngoài đến làm việc, với nội dung: họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, số giấy phép lao động đã được cấp, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc đảm nhận và nơi làm việc của người nước ngoài đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Văn bản về người nước ngoài đến làm việc, với nội dung: họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, số giấy phép lao động đã được cấp, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc đảm nhận và nơi làm việc của người nước ngoài

2

- Bản chụp giấy phép lao động đã được cấp

Số bộ hồ sơ                  01 bộ;

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 


   Thời tiết