Đăng ký nội quy lao động

Thông tin

Lĩnh vực

Lao động - Thương binh và Xã hội

Lao động, tiền lương, tiền công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Lao động Thương binh và xã hội

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chấp thuận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2:

Doanh nghiệp nộp (hoặc gửi qua đường bưu điện) hồ sơ đăng ký định mức lao động tại văn thư của Sở.

Bước 3:

Hồ sơ được chuyển đến Phòng Chính sách Lao động Việc làm để xem xét hồ sơ :
- Nếu đầy đủ, hợp lệ : Soạn thảo văn bản thông báo kết quả đăng ký trình Lãnh đạo Sở ký.
- Nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ, : Thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung (điện thoại hoặc công văn).

Bước 4:

Văn thư gửi văn bản thông báo kết quả đăng ký cho doanh nghiệp.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Công văn đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp.

2

Quyết định ban hành nội quy lao động.
3 Bản nội quy lao động.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ;

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Công văn đăng ký nội quy lao động (Mẫu số 1).

Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ

Quyết định ban hành nội quy lao động (Mẫu số 2).  Nghị định 41-CP ngày 6/7/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
Nội dung bản nội quy lao động.  

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 


   Thời tiết