Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đối với công ty cổ phần (trong khu Kinh tế)

Thông tin

Lĩnh vực

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí ĐKKD:   20.000 đồng  Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành sử đổi bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Lưu hồ sơ

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.

Bước 2:

Doanh nghiệp gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc tại bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn.
Công chức Phòng Quản lý Đầu tư tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ

Bước 3:

 

Bước 4:

 

Bước 5:

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức của doanh nghiệp

2

 

3

 

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
   
   
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

   
     


   Thời tiết