Kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát

BẢNG TỔNG HỢP

Kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị trấn Cát Tiến,
huyện Phù Cát

TT

Tên đơn vị hành chính

Số cử tri

Cử tri tham gia bỏ phiếu

Cử tri đồng ý

Cử tri không đồng ý

Ghi chú

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

1

Xã Cát Tiến

10.490

10.490

100%

10.277

97,97%

213

2,03%

 

Tải file đính kèm bên dưới: