Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản lưu thông trong nước

 

Số hồ sơ:

T-BDI-062993-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục thú y Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Thủy sản

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chi cục thú y Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Chi cục trưởng Chi cục thú y Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục thú y Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

01-02 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Mức phí

1. * Phí kiểm nghiệm, kiểm dịch:- Phí kiểm dịch

1. Cá nước mặn, lợ

- Cá bố mẹ, cá giống hậu bị 15.200 đ/con

- Cá bột 2.380 đ/vạn con

-    Cá hương, cá giống 100đ/con

-    Trứng, tinh trùng 2.380 đ/vạn

2.    Cá nước ngọt

-    Cá bố mẹ, cá giống hậu bị 4.750 đ/con

-    Cá bột 2.380 đ/vạn con

-    Cá hương, cá giống 2.380 đ/vạn con

3.    Tôm nước mặn, lợ (trừ tôm chân trắng)

-    Tôm bố mẹ 16.150 đ/con

-    Nauplius 2.380 đ/vạn con

-    Postlarvae 4.280 đ/vạn con

-Tôm giống 4.280 đ/vạn con

4.    Tôm chân trắng

-    Tôm bố mẹ 12.350 đ/con

-    Nauplius 2.380 đ/vạn con

-    Postlarvae (từ PL12 trở lên) 9.500 đ/vạn con -Tôm giống 9.500 đ/vạn con

5.    Tôm nước ngọt

-    Tôm bố mẹ 8.550 đ/con

-    Postlarvae 4.280 đ/vạn con

-    Tôm giống 4.280 đ/vạn con

6.    Vích, đồi mồi, rùa da giống 5.700 đ/con

7.    Baba, sam giống 10 đ/con

8.    Cá sấu giống 1.900 đ/con

9.    Cua giống 190 đ/con

10.    ếch lư-ơn giống 190 đ/con

11.    Hải sâm, sá sùng, trùn lá giống 10 đ/con

12.    Cá cảnh 0.95% giá trị lô hàng (tối thiểu 285.000 đ, tối đa 9.500.000 đ)

13.    Trai, điệp, bào ngư-, ngao, sò, hầu vẹm, ốc giống 100 đ/kg

14.    Giống cây trồng (thực vật), động vật thuỷ sản thương phẩm

-    Kiểm dịch 114.000 đ/lô hàng

-    Xét nghiệm bệnh (đ/chỉ tiêu) Thu theo chỉ tiêu đơn lẻ tại mục G

15.    Giống động vật thuỷ sản khác 3.800 đ/vạn con

2. - Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch

40.000đ/giấy

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân viết Giấy khai báo theo mẫu tại Trạm Kiểm nghiệm, kiểm dịch Thú y thuỷ sản - Chi cục Thú y. Địa chỉ: 91/1 Nguyễn Thái Học- Quy Nhơn

2.

Bước

2:

Trạm tiến hành kiểm tra chất lượng con giống trực tiếp tại nơi sản xuất và thu mẫu làm xét nghiệm bệnh virus (WSSV và MBV).

3.

Bước

3:

Tổ chức, cá nhân nộp phí và lệ phí kiểm dịch.

4.

Bước

4:

Trả kết quả và Giấy chứng nhận kiểm dịch tại Trạm Kiểm nghiệm, kiểm dịch - Chi cục Thú y

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Giấy khai báo kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản (theo mẫu)

2.

- Phiếu yêu cầu (theo mãu)

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Giấy khai báo kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản (theo mẫu)

Công văn số 2597/CLTY-TY ngà...

2.

- Phiếu yêu cầu

Công văn số 2597/CLTY-TY ngà...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (3)

Bộ(3)

  • Công văn số 2597/CLTY-TY ngày 26/10/2005 của Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản (Bộ Thuỷ sản) hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch thuỷ sản
  • Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y
  • Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản

 

   Thời tiết