Công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp

 

Số hồ sơ:

T-BDI-063544-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Phát triển lâm nghiệp Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Lâm nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Chi cục Phát triển lâm nghiệp

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục Phát triển lâm nghiệp

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Không quy định.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Chứng chỉ

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp tại Văn thư của Chi cục Phát triển lâm nghiệp.

2.

Bước

2:

Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho Hội đồng thẩm định kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ.

3.

Bước

3:

Hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế, đối chiếu với hồ sơ, nếu phù hợp thì lập biên bản thẩm định, tờ trình và trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhân đến tại Văn thư Chi cục Phát triển lâm nghiệp nhận chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo mẫu.

2.

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện TTHC:

Không

TTHC liên quan (1)

Công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp

Căn cứ pháp lý của TTHC (1)

Bộ(1)

Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết