Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư năm trong kế hoạch vốn đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách quận, huyện, thị xã; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn)

Số hồ sơ:

T-BDI-121661-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài chính tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính Quản lý ngân sách nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Bộ Tài chính

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05 ngày

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

 

+ Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng thuộc cấp ngân sách huyện,, thành phố; cấp ngân sách xã, phường, thị

 

 

 


Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

+ Mẫu số 04-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư

2.

+ Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền).

3.

Mẫu số 08B-MSNS-BTC: Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Số bộ hồ sơ: 01(bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Mẫu số 04-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ

Quyết định số

với ngân sách cấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn

51/2008/QĐ-BTC...

thực hiện đầu tư

 

2.

Mẫu số 08B-MSNS-BTC: Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị

Quyết định số

có quan hệ với ngân sách

51/2008/QĐ-BTC...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện

Không

TTHC:

 

 

   Thời tiết