Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh

Số hồ sơ:

T-BDI-121091-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài chính tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính Quản lý tài sản nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị thanh lý tài sản, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thanh lý tài sản nhà nước.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

 

Đơn vị sử dụng có nhu cầu thanh lý tài sản nhà nước lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản nhà nước, gửi cho Sở Tài chính theo quy định.

2.

Bước 2

 

Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh quyết định thanh lý tài sản nhà nước.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

+ Văn bản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước;

2.

+ Danh mục tài sản đề nghị thanh lý;

3.

+ Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này.

Số bộ hồ sơ: không rõ

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện

 

TTHC:

 

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết