Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Số hồ sơ:

T-BDI-018772-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Dạy nghề

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu câu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

 

Trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ tại phòng Dạy nghề.

2.

Bước 2

 

Phòng Dạy nghề tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ thủ tục nhận giải quyết, nếu không đủ thủ tục trả hồ sơ và hướng dẫn làm lại hồ sơ.

3.

Bước 3

 

Phòng Dạy nghề thẩm tra hồ sơ tham mưu cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

 

Hồ sơ


 

 

Thành phân hồ sơ

1.

Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề;

2.

Bản sao Giấy phép đâu tư hoặc Quyết định thành lập trường;

3.

Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động

4.

Bản sao điều lệ trường trung cấp nghề, quy chế trung tâm dạy nghề đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt;

5.

Chương trình dạy nghề của các nghề đăng ký hoạt động;

6.

Giấy tờ chứng minh các điều kiện về:

+ có đủ cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo;

+ Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo;

+ có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo;

+ có đủ chương trình, giáo trình dạy nghề.

7.

Văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ các điều kiện đảm bảo đào tạo đối với các nghề thuộc ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển, tàu hỏa; nghề vệ sĩ,

Số bộ hồ sơ: 01 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (mẫu số 1).

Quyết định số

 

72/2008/QĐ-BLĐ...

2.

Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên,

Quyết định số

cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề đối với những nghề

72/2008/QĐ-BLĐ...

đăng ký hoạt động (mẫu số 2).

 

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

Đối với các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề:
a) Các nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;
b) Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
c) Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo. Các thiết bị đào tạo chính phải đạt mức tương đương trình độ công nghệ của sản xuất, dịch vụ hiện tại; đảm bảo đủ số lượng đáp ứng các nghề và quy mô đào tạo đã đăng ký;
d) Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:
- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên;
- Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp công lập; 50% đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.
đ) Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐ...

2.

Đối với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề:
a) Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi;
b) Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo;
c) Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định.

Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐ...

   Thời tiết