Duyệt đơn giá tiền lương doanh nghiệp nhà nước.

Số hồ sơ:

T-BDI-054208-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, tiền lương, tiền công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh; Sở, ngành chủ quản doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

10 ngày sau khi có kết quả họp Liên ngành.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Văn bản chấp thuận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

2.

Bước 2

Doanh nghiệp nộp (hoặc gửi qua đường bưu điện) hồ sơ đăng ký định mức lao động tại văn thư của Sở.

3.

Bước 3

Hồ sơ được chuyển đến Phòng Chính sách Lao động - Việc làm để xem xét hồ sơ:

-  Nếu chưa đầy đủ, thiếu sót: thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi hoặc bổ sung (điện thoại hoặc gửi công văn).

-  Nếu đầy đủ, hợp lệ: tổng hợp trình Lãnh đạo Sở họp Liên ngành thông qua.

4.

Bước 4

Tổ chức họp Liên ngành Tài chính - Thuế - Lao động. Sau đó, văn thư gửi văn bản thông báo kết quả đăng ký cho doanh nghiệp.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Công văn đăng ký đơn giá tiền lương.

2.

Biểu mẫu tổng hợp đơn giá tiền lương.

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Biểu mẫu tổng hợp đơn giá tiền lương.

Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết