Cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo.

Số hồ sơ:

T-BDI-117311-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - UBND huyện, thành phố

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thành phố

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TTHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Người có công với cách mạng hoặc con của họ thuộc diện được hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo làm thủ tục hồ sơ nộp cho UBND xã, phường, thị trấn.

2.

Bước 2

UBND xã, phường, thị trấn lập danh sách kèm toàn bộ hồ sơ chuyển đến Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố.

3.

Bước 3

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

4.

Bước 4

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra Quyết định, chuyển Quyết định về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

 

2.

Bản sao giấy khai sinh.

 

1

Số bộ hồ sơ:

2 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu số 01-ƯĐGD)

Thông tư liên tịch số 16/200...

       

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện đê thực hiện TTHC:

 

 

   Thời tiết