Quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với Bà mẹ " Việt Nam anh hùng".

Số hồ sơ:

T-BDI-140095-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

30 ngày hoàn chỉnh thủ tục trình UBND tỉnh.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Người có công với cách mạng hoặc lập bản khai, nộp cho UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

2.

Bước 2

UBND xã, phường, thị trấn lập danh sách kèm toàn bộ hồ sơ chuyển đến Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố.

3.

Bước 3

Chủ tịch UBND cấp huyện, quận thẩm tra xác minh tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4.

Bước 4

Chủ tịch UBND tỉnh tổng hợp danh sách đề nghị hoặc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trình Thủ tướng Chính phủ (qua Viện thi đua khen thưởng, đồng thời gửi về Cục Người có công Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cục chính sách Tổng Cục chính trị - Bộ Quốc phòng).

Các cơ quan Viện thi đua khen thưởng, Cục Người có công Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cục chính sách Tổng Cục chính trị - Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thẩm tra tổng hợp danh sách. Viện thi đua khen thưởng có trách nhiệm trình Chủ tịch nước quyết định tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

5.

Bước 5

Ban thi đua khen thưởng Trung ương chuyển Quyết định phong tặng, truy tặng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để làm căn cứ Quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng.

 

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

Quyết định phong tặng, truy tặng Bà mẹ “Việt Nam anh hùng”

 

Số bộ hồ sơ:

3 bộ

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết