Thành lập Trung tâm Giới thiệu việc làm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập.

Số hồ sơ:

T-BDI-067296-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Việc làm

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

2.

Bước 2

Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị thẩm định trực tiếp tại bộ phận hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3.

Bước 3

Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH kiểm tra hồ sơ và hẹn ngày thẩm định. Trường hợp không đủ thủ tục đề nghị tổ chức sung hồ sơ.

4.

Bước 4

Trường hợp đủ điều kiện theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ra Quyết định thành lập (đối với Trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh) hoặc văn bản chấp thuận (đối với các Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành hoặc của cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội)

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Công văn của cơ quan đề nghị thẩm định của tổ chức ;

2.

Đề án thành lập Trung tâm, bao gồm các nội dung: sự cần thiết; mục tiêu; nhiệm vụ cụ thể và việc đảm bảo các điều kiện để thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định này; tính khả thi của đề án.

3.

Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh đủ các điều kiện để thành lập Trung tâm bao gồm:

+ Bản sao (có công chứng) một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Trung tâm sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng;

+ Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại; danh sách nhân viên của Trung tâm tại thời điểm đề nghị thành lập có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp Trung tâm;

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

   Thời tiết