Tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Số hồ sơ:

T-BDI-139046-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Bảo hiểm Xã hội Bình Định

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Thông báo

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Phòng LĐTBXH cấp huyện báo cáo bằng văn bản các trường hợp được tiếp tục hưởng chế độ

2.

Bước 2

Phòng thực hiện chức năng QLNN về việc làm thẩm định trình Giám đốc Sở xem xét quyết định

3.

Bước 3

Giám đốc Sở LĐTBXH ký quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng LĐTBXH huyện, Trung tâm giới thiệu việc làm để thực hiện

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Văn bản báo cáo các trường hợp tiếp tục hưởng BHTN của Phòng LĐTBXH cấp huyện

Số bộ hồ sơ:

1 (bộ)

     

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

   Thời tiết