Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019

15:12, 14/03/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 09/KH-UBND nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Mục đích hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật để doanh nghiệp tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng hệ thống văn bản pháp luật; tạo điều kiện cho doanh nghiệp đóng góp ý kiến tham gia xây dựng pháp luật; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, tăng năng lực cạnh tranh lành mạnh.

Yêu cầu từng bước nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành trong việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để góp phần giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hội nhập kinh tế quốc tế. Các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu pháp luật, chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức có liên quan để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Các nội dung được triển khai như sau: Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng; Biên soạn các loại tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, giới thiệu, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; Giải đáp pháp luật liên quan hoạt động doanh nghiệp; Tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại trực tiếp, hội nghị tham vấn doanh nghiệp để giải đáp những vướng mắc cho doanh nghiệp.

Giao Sở Tư pháp tổ chức theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp kết quả thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định (trước ngày 20/12/2019).

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác thông tin truyền thông giới thiệu và tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện Kế hoạch theo Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của liên Bộ: Tài chính - Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Các sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung được phân công trong Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/12/2019.

TL


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347903400

Đang truy cập: 284