Quy chế tổ chức và hoạt động Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

16:27, 16/10/2020 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 14/10/2020, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành kèm theo Quyết định số 186/QĐ-HĐPL Quy chế tổ chức và hoạt động Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định.

Giao diện Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định.

Quy chế này gồm có 4 Chương, 18 Điều; quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, quản lý, hoạt động của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định (gọi tắt là Trang thông tin điện tử) và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Trang thông tin điện tử.

Quy chế này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia khai thác, quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử.

Trang thông tin điện tử có địa chỉ trên Internet là: https://pbgdpl.binhdinh.gov.vn và được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Trang thông tin điện tử có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh; cung cấp các loại tài liệu PBGDPL để cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân và người dân tra cứu, khai thác và sử dụng; phản ảnh các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; thông tin chỉ đạo điều hành về tuyên truyền, PBGDPL giữa các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quyết định số 186/QĐ-HĐPL có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Kim Loan


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    350909579

Đang truy cập: 464